IMG_1403male IMG_1420male

Odpalamy konkurs! Zasady, nagrody i takie inne opisane są poniżej 😀

REGULAMIN KONKURSU „#martiniracing #vespamartini WygrajVespę ” (dalej: „Regulamin”)

1.1. Organizatorem konkursu „#martiniracing #vespamartini Wygraj Vespę” zwanego dalej „Konkursem” jest ALMA SERVICE TEZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL.SIENNEJ 83/408 00-815 WARSZAWA, o numerze Nip: 631 002 61 90 na rzecz Martini Polska sp.z o.o.

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3.   Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Instagram i Facebook:

http://www.instagram.com, zwanego dalej „ Serwis Instagram”

http://www.facebook.com, zwanego dalej „Serwis Facebook”,

1.7.  W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny na koncie serwisu Instagram: https://www.instagram.com/jakobkosel/,
https://www.instagram.com/wujaszekliestyle
https://www.instagram.com/ciocialiestyle/.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od dnia 1.08.2017 r. do dnia 21.08.2017 r., do godziny 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU 

3.1.  W Konkursie mogą uczestniczyć́ pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozmiar. 22kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).

3.2. Następujące osoby nie mogą brać udziału w Konkursie, wygrać nagrody ani być uznawane
za Uczestników:

a) pracownicy Organizatora, Martini Polska sp. z o.o. oraz Bacardi-Martini Polska sp. z o.o. (dalej „Martini”)  lub ich przedstawicieli, oraz ich krewni pierwszego i drugiego stopnia
b) wszystkie inne osoby, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane zawodowo z Martini lub Organizatorem oraz ich krewni pierwszego
i drugiego stopnia. Jeżeli którakolwiek z osób wskazanych
w niniejszym ustępie przystąpi do Konkursu, nie zostanie ona uznana
za zgłaszającą ani za Uczestnika, a jej posty nie będą uznawane
za Zgłoszenia.

3.3.  W Konkursie mogą brać́ udział osoby posiadające swoje niefikcyjne, osobiste konto w Serwisie Facebook, Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być́ prawdziwe i zgodne z rzeczywistością̨.

3.4. Uczestnik może brać́ udział w Konkursie tylko za pomocą̨ jednego konta w Serwisie Facebook
i Instagram.

3.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

4.1 Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

4.2 W Konkursie Uczestnik może dodać́ wiele zgłoszeń.

4.3 Aby wziąć́ udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić́ następujące warunki:

a) Wykonać́ utwór taki jak: zdjęcie, bumerang, video, kolaż zdjęć ilustrujących pojęcie Martini Racing
b) Tematyka  powinna być́ inspirowana światem Martini i Martini Racing,
c) Uczestnik zamieszcza utwór na swoim profilu na portalu Instagram lub i Facebook oznaczony #martinivespa #martiniracing @MartiniPolska co stanowi  „Zgłoszenie” do konkursu.

4.4 Zgłoszenie wysłane przez Uczestnika zgodnie z pkt 4.3 B. Regulaminu:

a) powinno być́ wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać́ wulgaryzmów, treśc obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne;
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych marki Martini
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

4.5 Jeżeli w treści zgłoszenia jest uwidoczniony wizerunek Uczestnika lub osób trzecich, Uczestnik wyraża w swoim imieniu oraz imieniu osób znajdujących się w treści Zgłoszenia zgodę
na wykorzystanie swojego oraz ich wizerunku, a także na wykorzystanie przesłanego Zgłoszenia
w celu jego opublikowania na Fanpage. Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że jest umocowany do wyrażenia powyższych zgód oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora
z odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich.

4.6 Zdjęcia opublikowane w ramach zgłoszenia w żadnym wypadku nie mogą przedstawiać osób nieletnich.

4.7 W czasie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo prośby do usunięcia Zgłoszenia przedstawiającego osobę nieletnią lub jakiekolwiek, które nie spełnia powszechnie przyjętych norm
i zasad etycznych oraz zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

4.8 W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia. W Konkursie nie będą uwzględnione Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe lub nieprawidłowe.

4.9  Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi i Martini Polska licencji niewyłącznej do Zgłoszeń́ przesłanych w ramach Konkursu, bez ograniczeń́ terytorialnych, na Okres Trwania Konkursu na polu eksploatacji publiczne udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności publikacja Zgłoszenia
na stronie Martini w Serwisie Facebook i profilu Instagram @MartiniPolska.
Przedmiotowa licencja jest udzielona przez uczestnika nieodpłatnie.

4.10 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk Uczestników Laureatów wyłonionych zgodnie z ust. 6.1 Regulaminu na koncie na Instagramie, na co Laureaci niniejszym wyrażają̨ zgodę.

4.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a)biorą̨ udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
b) biorą̨ udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż̇ jednego konta
w Serwisie Facebook lub i Serwisie Instagram
c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami,
a w szczególności, gdy godzą̨ swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie,
że mogą one prowadzić́ do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń́
i zasad funkcjonowania Konkursu,
e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora
lub Martini lub godzą̨ w jego wizerunek,
f) używają̨ skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

5. NAGRODY 

5.1  W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
Nagroda Głowna: VESPA PRIMAVERA 50. KOLORU BIAŁEGO PLN O WARTOŚCI 11 000 NETTO.  Laureat Nagrody Głównej otrzymuje jedną Nagrodę Głowną, tj. VESPA PRIMAVERA 50. KOLORU BIAŁEGO PLN O WARTOŚCI 11 000 NETTO,
NAGRODY: DLA 2, 3 , 4 MIEJSCA : GADŻETY MARTINI: CZAPKA: MARTINI x Dawid Woliński+ zestaw upominków od marki: całość o wartości 300 pln
NAGRODY DLA 5, 6 ,7 MIEJSCA: 3 zestawy kosmetyków marki Evree o wartości 200 pln każdy.

5.2 Nagrodę Głowną należy odebrać́ osobiście. Odbiór osobisty nastąpi na terenie Warszawy,
w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w terminie i miejscu szczegółowo uzgodnionym
z Organizatorem Konkursu

5.3 Uczestnik nie jest uprawniony do zadania wymiany Nagrody na gotówkę̨ lub Nagrodę innego rodzaju.

5.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.

5.5 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść́ prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

5.6 Organizator przyzna każdemu Laureatowi – wraz z Nagrodą – dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż̇ końcówka mniejsza niż̇ 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę̨ do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę̨ podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora
i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY 

6.1 W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła czteroosobową komisję (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą̨: Angieszka Wilczewska – Ciocia Liestyle, Michał Wilczewski – Wujaszek Liestyle, Jakob Kosel i Joanna Jabłońska: która wyłoni laureata Nagrody Głównej i, spośród wszystkich zgłoszonych prac spełniających warunki regulaminu. Komisja dokona wyboru kierując się walorami kreatywnymi zgłoszonych prac, doborem elementów, ich aranżacją i spójnością̨ jako interpretacją hasła „Martini Racing”.

6.2 Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być́ przyznana jedna Nagroda.

6.3 Laureat Nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 1 dnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu poprzez wiadomość e-mail, na adres, które został podany za pośrednictwem wiadomości
na profilach Instagram lub i Facebook

6.4 Laureat zobowiązany jest potwierdzić́ odebranie informacji o przyznaniu nagrody poprzez odpowiedź na wiadomość z informacją o wygranej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji
o wygranej. W odpowiedzi należy zawrzeć́: imię̨, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu,
a także PESEL – dane identyfikacyjne niezbędne do odprowadzenia przez Organizatora podatku,
o którym mowa w pkt 5.6 Regulaminu, oraz oświadczenie, iż̇ Laureat jest osobą pełnoletnią.

6.5 Przed wydaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować́ wiek Laureata, w szczególności poprzez zadanie przedstawienia w terminie 3 dni roboczych dokumentu tożsamości ze zdjęciem wskazującego wiek Laureata. W wypadku, gdy Laureat nie jest pełnoletni lub uniemożliwia weryfikację swojego wieku, wówczas Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością̨ Organizatora.

6.6 W przypadku niewysłania przez Laureata w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości od Organizatora z danymi wskazanymi w ust. 6.4 oraz oświadczeniem co do wieku, Nagroda pozostaje własnością̨ Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną̨ jego własnością̨ mogą być́ następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień́ Regulaminu.

6.7 Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu. Osoba taka zobowiązana jest pokryć́ wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.

6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność́ wydania Nagrody, wynikające z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6.9 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a)biorą̨ udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook, Instagram
b) biorą̨ udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż̇ jednego konta
w Serwisie Facebook,
c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami,
a w szczególności, gdy godzą̨ swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie,
że mogą one prowadzić́ do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń́
i zasad funkcjonowania Konkursu,
e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora
lub Martini Polska sp. z o.o. lub godzą̨ w jego wizerunek,
f) używają̨ skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook i Serwisie Instagram

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być́ zgłaszane pisemnie na adres: ALMA SERVICE TEZ UL. Sienna 83/408 00-815 WARSZAWA (decyduje data stempla pocztowego – dzień́ wysłania reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń́ na drodze sadowej.

7.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.3 Pisemna reklamacja powinna być́ wysłana z dopiskiem: „#martiniracing #vespamartini WygrajVespę ” oraz zawierać: imię̨, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również̇ dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji oraz zadanie Uczestnika.

7.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Martini Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe (adres pocztowy, imię̨ i nazwisko, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagród, sprawozdawczością̨ podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania,  oraz zadania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

8.2  Administrator danych osobowych powierza dane osobowe Uczestników Organizatorowi Konkursu Powierzenie danych następuje w celu i w zakresie związanym z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

8.3 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

8.4 Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej jest administrator danych Uczestników Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną̨ wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

9.2 Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd polski.

9.3 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych,

niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących autorstwa nadesłanych Zgłoszeń́, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie tych praw.

9.5 Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.

9.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.

9.7 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą które wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

9.8 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

9.9 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.